§ 27 Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. Stanowi je ogół członków Parafii, posiadających czynne prawo wyborcze. § 28 Zasady i tryb sporządzania spisu parafian posiadających czynne prawo wyborcze, stanowiących Zgromadzenie Parafialne określa Regulamin Parafialny.

§ 29 Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy:

1) Wybór Proboszcza, Proboszczów Pomocniczych, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego, Komisji Rewizyjnej Parafii oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego,

2) Podejmowanie uchwał w sprawach:

a) powołania Komitetu Parafialnego i Rad Filiałów,

b) ustanowienia w Parafii stanowisk duchownych przewidzianych przez niniejsze Prawo,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej,

d) zatwierdzania sprawozdań finansowych i uchwalania budżetu Parafii,

e) udzielania absolutorium Radzie Parafialnej,

f) nabycia, zbycia i zamiany nieruchomości parafialnych oraz wznoszenia nowych budowli, z wyjątkiem przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń,

g) remontów kapitalnych budynków,

h) zakładania nowych lub rozszerzania starych cmentarzy,

i) zbycia majątku ruchomego, jeżeli przedstawia on wartość artystyczną, historyczną lub naukową,

j) prowadzenia działalności gospodarczej,

k) zakładania lub udziału w fundacji,

l) obciążenia nieruchomości stanowiących własność Parafii, oddawania ich

w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 5 lat,

m) zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują pokrycia w stałych przychodach roku budżetowego,

n) zakładanie zakładów diakonijnych, opiekuńczo-wychowawczych i innych.

§ 30

1. Uchwały zgromadzenia Parafialnego w sprawach określonych w § 29 ust. 2 lit. lit. f, i, j, k, m, n wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz.

2. Zatwierdzenia przez Konsystorz wymagają także uchwały Zgromadzenia Parafialnego, których realizacja przekracza możliwości finansowe Parafii. W Parafiach dotowanych dotyczy to także rocznych preliminarzy budżetowych.