1. Nazwa administratora i dane kontaktowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Puławska 2A, 02-566 Warszawa, pulawska@luteranie.pl

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Paweł Niemczyk, ul. Puławska 2A, 02-566 Warszawa

3. Dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych, są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła.

5. Okres przetwarzania danych: zgodnie z prawem kościelnym lub odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa lub elektronicznie kodo@luteranie.pl

8. Podanie niektórych wskazanych danych osobowych stanowi wymóg prawa kościelnego lub doktryny Kościoła i w związku z tym może stanowić warunek dokonania czynności kościelnej lub zawarcia lub wykonania umowy.

9. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.