Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

Obecnie naszą Parafią zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne 31 marca 2019 roku. Skład Rady od 28 września 2020 roku:

ks. dr Dariusz Chwastek – prezes
ks. Wiktoria Matloch- wikariusz
Jerzy Rdzanek – kurator
Anna Siekacz – skarbnik
Dagmara Maciuszko – sekretarz
Beata Adamiak
Maria Politowicz-Ołdak
Małgorzata Weigle

Komisja Rewizyjna

Paweł Jung
Paweł Folgart
Krzysztof Weigle

Rada Parafialna kadencji 2014-2019

Rada Diecezjalna zatwierdziła skład Rady dnia 10 marca a wprowadzenia Rady w urząd dokonał ks. Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej dnia 30 marca 2014 roku.

Paweł Niemczyk – prezes
ks. dr Dariusz Chwastek – wiceprezes
dr Michał Hucał – skarbnik
Łucja Cholewik – sekretarz
oraz Jolanta Janowska, Anna Rybińska, Bartosz Weiss – członkowie Rady.

Parafialna Komisja Rewizyjna wybrana przez Zgromadzenie 2 lutego 2014 r. ukonstytuowała się na posiedzeniu 12 października 2014 w następującym składzie:
Krzysztof Weigle- przewodniczący
Anna Lewandowska – zastępca przewodniczącego
Michalina Gralak – członek Komisji

Poprzednio, od 12 lipca 2012 r. Parafią zarządzała mianowana przez Konsystorz tymczasowa Rada Parafialna w składzie:
prof. Janusz T. Maciuszko – prezes,
Paweł Niemczyk – sekretarz,
oraz Łukasz Gawryś, a następnie Jerzy Muszyński na stanowisku skarbnika. Wiceprezesami „z urzędu” byli:
proboszcz administrator ks. Marcin Kotas,
a następnie, od dnia 9 czerwca 2013 roku,
obecny proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek.

§ 33 1. Parafią zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

2. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

1) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni Parafii,

2) 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne z uwzględnieniem podziału na okręgi mandatowe,

3) przedstawiciel zatrudnionych w Parafii katechetek i katechetów. Konsystorz na wniosek Rady Diecezjalnej może zmniejszyć ilość członków Rady Parafialnej w małych parafiach nie mniej niż do czterech.

§ 34 W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:

1) Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.

2) Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.

3) Dawanie dobrego przykładu innym.

4) Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.

5) Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.

6) Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.

7) Przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego.

8) Uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii.

9) Zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opracowywanie projektu budżetu, podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń.

10) Sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,

11) Powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników parafii.

12) Powoływanie komisji parafialnych.

13) Przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

§ 35 Kadencja Rady Parafialnej trwa 5 lat.