Aktualny skład Komitetu Parafialnego w kolejności alfabetycznej nazwisk

Iwona Badowska,
Emilia Dziubińska,
Barbara Enholc-Narzyńska,
Paweł Folgart,
Ryszard Froehlich,
Małgorzata Frysz,
Paweł Jung,
Telimena Knedler,
Paweł Krysiński,
Jerzy Mażys,
Jerzy Muszyński,
Jan Patzer,
Halina Schweitzer,
Stanisław Szen,
Urszula Tomaszewska,
Barbara Walewska,
Małgorzata Weigle,
Agnieszka Wende-Wunsche.

§ 31

W Parafii może być powołany Komitet Parafialny w drodze uchwały Zgromadzenia Parafialnego, po-wziętej na wniosek Rady Parafialnej. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Parafialne w stosunku trzykrotnym do liczby członków Rady Parafialnej. W skład Komitetu Parafialnego wchodzą dodatkowo z urzędu członkowie Rady Parafialnej i ich zastępcy. oraz przełożeni diakonatów. Przewodniczącym Komitetu Parafialnego jest Prezes Rady Parafialnej. § 32

1. Kadencja Komitetu Parafialnego trwa 5 lat.

2. Komitet Parafialny przejmuje kompetencje Zgromadzenia Parafialnego, wyszczególnione w § 29 ust. 2. lit. lit. c, d, e, j, k, m.