Aktualny skład Komitetu Parafialnego

Filip Niemczyk
Karolina Folgart
Emilia Dziubińska
Anna Rybińska
Paweł Folgart
Barbara Walewska
Jerzy Muszyński
Małgorzata Frysz
Agnieszka Wende-Wünsche
Paweł Krysiński
Michalina Gralak
Jan Patzer
Stanisław Szen
Anna Barańska
Katarzyna Wielondek-Parol
Daniel Podżorski
Grażyna Chęć
Joanna Sztwiertnia

§ 31

W Parafii może być powołany Komitet Parafialny w drodze uchwały Zgromadzenia Parafialnego, po-wziętej na wniosek Rady Parafialnej. Liczbę członków Komitetu Parafialnego ustala Zgromadzenie Parafialne w stosunku trzykrotnym do liczby członków Rady Parafialnej. W skład Komitetu Parafialnego wchodzą dodatkowo z urzędu członkowie Rady Parafialnej i ich zastępcy. oraz przełożeni diakonatów. Przewodniczącym Komitetu Parafialnego jest Prezes Rady Parafialnej. § 32

1. Kadencja Komitetu Parafialnego trwa 5 lat.

2. Komitet Parafialny przejmuje kompetencje Zgromadzenia Parafialnego, wyszczególnione w § 29 ust. 2. lit. lit. c, d, e, j, k, m.